אבי שביב

 
 
 
תפקיד: הוועדה המקצועית המלווה
 
פעילות בתחומי: כימיה סביבתית בדגש כימיה פיזיקלית ותהליכים ביו-גיאוכימיים ולאחרונה בתרומת יחסי הגומלין: מים-קרקע-חומרי הזנה להבטחת ייצור מזון ומשאבי מים ברמה אזורית וגלובלית.
פרויקטים מיוחדים:
- חקירת ומידול דינמיקת תהליכי חנקן וזרחן במערכות סביבתיות ושימוש מתקדם בשילוב של ספקטרוסקופית אינפרא-אדום, איזוטופים יציבים ומחליפי יונים;
- גישות דישון ידידותיות סביבה כולל פתוח דשני שיחרור מבוקר ופיתוח גישות חדשניות לאינידיקטורים לאיפיון זמינות חנקן בקרקע ;
- גישות בנות-קיימא לשימוש חוזר בקולחין להשקייה.