משפרי גידול בסביבת בית השורשים - מטרות

 
 
 
usa2
 
 
 
 
 
 
מטרות הפרויקט הן לפתח פתרונות מיקרוביאליים ויישומם יחד עם משפרי גידול כימיים דרך מערכת ההשקיה בטפטוף. פיתוח זה ייתן מענה אינטגרטיבי של בעיות גידול, מחלות צמחים ודישון תוך כדי שימור על יעילות חקלאית ומזעור הפגיעה בסביבה.
בהתאם אנחנו מציעים:
1) לפתח דשנים ביולוגים וכימיים מעודדי צמיחה המשפרים את מערכת השורשים של שתילים ובכך תורמים להתאקלמותם בקרקע ומייעלים קליטת נוטריינטים
2) לפתח מדבירים ביולוגיים יעילים בעלי פעילות אנטגוניסטית מוכחת כנגד פטריות וחיידקים פיטופתוגנים
3) לאפיין את הקשר בין גנוטיפ של כנה-רוכב ותכונות קרקע לבין אוכלוסיות חיידקי ריזוספירה ופעילותם
4) לבחון באופן ניסויי ובאמצעות מודל נומרי את יעילות יישומם של משפרי גידול ביולוגיים וכימיים דרך שלוחות הטפטוף ואת מאפייני התנועה והספיחה שלהם בקרקע
בתנאי רוויה ואי-רוויה.