ניטור - מטרות

 
 
 
usa2
 
 
 
 
 
 
1) אפיון ספקטרום תגובות הצמח ויחסי הגומלין צמח-סביבה, תחת סביבה דינמית
2) לימוד ובחירת סוגי החיישנים, מספרם ומיקומם במרחב
3) בדיקת הקשר בין מדידות רציפות ללא רציפות
4) קביעת זמן אלמנטרי מייצג למדידות לא רציפות
5) כיול מודל זרימה והסעה בעזרת מדידות החיישנים
6) בניית כלים לאופטימיזציה של יישום תשומות
7) בניית מערכת קבלת החלטות ליישום תשומות לבית השורשים
8) פיתוח כלים חדשים למדידה של פרמטרים עבורם לא קיימות כיום שיטות מדידה