Research significance - Grafting

 
 
IMG604
 
 
 
 
הידע הקיים היום על עמידות כנות לעקות אביוטיות מצומצם ואין סמנים ברורים לטיפוח לעמידות. איתור תכונות ייחודיות לחומר הגנטי הנבדק ובירור התרומה שלהן לביצועי הכנה תחת עקות א-ביוטיות יוביל למציאת סמנים אשר ישמשו בעתיד לטיפוח מושכל של כנות משופרות. פיתוח כנות אלה יותאם לדרישות הספציפיות של הזנים אותם מבקש החקלאי להרכיב ולעונות ואזורי הגידול הספציפיים. בנוסף, המחקר הרב תחומי הממוקד על אזור בית השורשים יאפשר יצירת פרוטוקול עבודה לייעול בחירה מוצלחת של שילוב כנה-רוכב על-ידי מבחנים שלא קיימים עד כה ומתבססים על מאפייני השורשים וחיבור בין כנה לרוכב. לפיכך יעדי הפרויקט עונים על דרישת התעשייה החקלאית בישראל ובעולם בכלל. בנוסף, הידע שיצטבר יתרום רבות להבנה בסיסית יותר של מגנוני העמידות של מערכות שורשים לעקות א-ביוטיות. חדשנות הפרויקט היא בכך שהשורשים יהוו את מרכז המחקר שיהיה רב-תחומי וייטפל בנושא במגוון רמות כולל, פנוטיפית, פיזיולוגית, מטבולית, גנטית, ומולקולרית. בכל ענף חקלאי, נעשה מאמץ להשביח את הזנים ולברור תכונות רצויות. לפיכך צמצום התקופה לבחירת כנה מתאימה חשוב מאוד להצלחתם של זנים חדשים ולהשאת יבול בתנאי קיצון. התאמת הרכבות לתנאי טמפרטורה קיצוניים תאפשר גם הרחבת מועדי הגידול ותגדיל תחרותיות שיווקית. התאמת הרכבות לרמות מליחות שונות תאפשר שימוש במים שוליים.