Research significance - Growth enhancers at the root zone

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הדברת מחלות שוכנות קרקע היא תהליך מורכב המחייב הבנה של המערכת הביולוגית, הכימית והפיזיקלית של הקרקע. לאחרונה, ההדברה מתמודדת עם צמצום משמעותי בטווח החומרים הזמינים, מותרים לשימוש ושעלותם סבירה. אחת הדרכים להתמודדות עם הפתוגנים, היא מציאת ופיתוח מדבירים ביולוגיים יעילים שיתפקדו במקום או ביחד עם חומרי הדברה כימיים.
ייחודיות המחקר בכך שאנו יכולים להציע מגוון פתרונות ביולוגיים משולבים בפתרונות כימיים לבעיות גידול ולבעיות פיטופתולוגיות. בידינו חיידקים אשר הוכחו כמדבירים יעילים בתפו"א וכמעודדי גידול של גידולים רבים. בנוסף, אספנו מגוון רחב של תבדידים חדשים של חיידקים פעילים כנגד פטריות פתוגניות וגם תבדידים של חיידקי קרקע שהם טורפים של חיידקים אחרים והם פעילים כנגד חיידקים פיטופתוגנים. בעזרת מכלול מיקרואורגניזמים אלה, ובמידע המאפשר פיענוח הקשר גנוטיפ-תכונות קרקע- חיידקי ריזוספירה, נוכל ליישםבאופן שילובטכנולוגיות חקלאיות (ו חומרי הדברה במינון נמוך לעת הצורך) ולהציע מענה לבעיות מגוונות וללוות את הצמח מהמשתלה לשדה ועד להתבססותו. שילוב ממשק השקיה יחד עם הוספת חיידק מעודד התפתחות שורשים כגון Azospirillum brasilense לשתילים בקרקע תשפר את התפתחותה של מערכת השורשים ואת פעילותה וכך גם את ההתבססות של השתילים לאחר העברתם לשדה או לחממה. פתרונות נוספים לצמח בחממה ובשדה כוללים פגיעה במחוללי מחלה בעזרת ניטור והתאמה של תנאי קרקע למניעתם, פגיעה ישירה במחולל מחלה ע"י חיידקים ספציפיים כגון P. dendritiformis, חיידקים טורפי חיידקיםBALO וחיידקים נוספים הפעילים נגד פטריות מחוללות מחלות. פן ייחודי נוסף למחקר המוצע הוא האפשרות לשלב מיקרואורגניזמים שונים הודות למנגנוני הפעילות השונים שלהם המשלימים זה את זה. יחד עם התאמת תנאי קרקע לגידול, אנחנו מציעים מכלול המגן על הצמח המתבסס והמעודד את גידולו. השפעת הכנה-רוכב ותנאיי קרקע על חיידקי הקרקע/ריזוספרה יפענחו וישולבו עם מערכות המיקרואורגניזמים הנ"ל.