Research Significance - Monitoring

 
 
 
 
 
הפרויקט נועד לבנות כלים שימשו את המטפח, המגדל, המדען, והתעשייה ההיקפית (חברות דשנים וכימיקלים) לקבלת החלטות יעילה ומדויקת שתאפשר אופטימיזציה של תפוקה חקלאית ביחס לתשומות נדרשות תוך מזעור השפעות סביבתיות שליליות של אזורים צחיחים וסביבות אי ודאות על הגידול. אנו נשים דגש על עבודה מולטי-דיסציפלינארית שתתמקד בפיתוח כלים המבוססים על הבנת התנאים הפיזיקליים, הכימיים, והביולוגיים הנדרשים בבית השורשים. על פי רוב, מחקרים העוסקים בהגדלת התפוקה החקלאית מוגבלים בהקיפם לתחומים מדעיים נפרדים כדוגמת השפעת עקות שונות בקרקע, במי ההשקיה, או באקלים, על היבול. אלה כמובן נעשים בדרך כלל בתוך דיסציפלינות מדעיות שאינן מכסות את כל האספקטים הידועים כיום במדע. העבודה מתעתדת לבחון מגוון רחב ככל האפשר של מדדים בסביבת בית השורשים במטרה להגדיר את הקשר בין התפוקה החקלאית וחיוניות הצמח לבין הפרמטרים הפיזיקליים, הכימיים, והביולוגיים הקיימים בבית השורשים ובצמח. העבודה תתבצע תוך שילוב של קבוצות מחקר מתחומי מומחיות שונים באופן שיאפשר בחינה בו זמנית של מגוון מדדים מכסימלי בבית השורשים בצמח ובסביבתו. המידע שיתקבל מכל קבוצות המחקר ומכל שיטות המדידה יסונכרן לבסיס מידע כולל מתוך מטרה להגדיר את משקלם היחסי של פרמטרים מדידים שונים על התפוקה החקלאית כמו גם ההשפעה הסביבתית של ממשק הגידול נתון. במקביל יפותחו כלים חדשים למדידה של פרמטרים עבורם לא קיימות כיום שיטות מדידה יעילות, אך יתכן ולמדדים אלה השפעה מהותית על תהליך הגידול. הקו המנחה בפיתוח כלים חדשים ייגזר מתוך הגדרת משקלו היחסי של פרמטר נתון על כלל התפוקה החקלאית וההשפעה הסביבתית על הממשק החקלאי. פיתוח כלים חדשים ייעשה מתוך כוונה לספק למטפח ולמגדל אינדיקטורים זמינים ויעילים שיוכלו לסייע לתהליך הטיפוח והגידול המסחרי.